Avís Legal

Mitjançant aquest avís, CORCEGA BUSINESS CENTER S.L. domiciliada a Passeig de Gràcia Nº 12 – 1º,08007 Barcelona (d’ara endavant, “CORCEGA BUSINESS CENTER S.L“) informa els usuaris del portal d’Internet de la seva propietat (d’ara endavant, els “Usuaris” i el “Portal”) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “les Dades Personals”) perquè els Usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a CORCEGA BUSINESS CENTER S.L les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir de les Usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per CORCEGA BUSINESS CENTER S.L al Portal oa través del Portal.

CORCEGA BUSINESS CENTER S.L es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CORCEGA BUSINESS CENTER S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per CORCEGA BUSINESS CENTER S.L, sent la companyia titular i responsable del seu propi fitxer (d’ara endavant, els “Fitxers”). Amb aquest objecte, CORCEGA BUSINESS CENTER S.L proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privadesa oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que procedeixi al tractament automatitzat de les vostres Dades Personals.

Llevat dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si és el cas establerta amb CORCEGA BUSINESS CENTER S.L la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’Usuari decideixi subscriure’s, donar-se de alta, o utilitzar l’adequació dels serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per CORCEGA BUSINESS CENTER S.L i/o per tercers, actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i el tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar.

De la mateixa manera, en emplenar la sol·licitud d’ocupació, cada titular accepta i autoritza CORCEGA BUSINESS CENTER S.L a utilitzar i tractar de forma automatitzada les dades personals i informació subministrada de manera que formin part de la nostra base de dades de selecció de personal. CORCEGA BUSINESS CENTER S.L informa el titular que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb CORCEGA BUSINESS CENTER S.L a través del correu info@businesscenters.cat

CORCEGA BUSINESS CENTER S.L ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals. facilitats. Tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Atesa les característiques pròpies de l’activitat i els serveis de CORCEGA BUSINESS CENTER S.L i per al desenvolupament i l’assoliment dels seus objectius, es fa necessària la cessió, si escau, de les dades personals a la resta de societats de les mateixes finalitats que es han indicat per a la recollida de les dades personals per part de CORCEGA BUSINESS CENTER S.L en relació amb els seus respectius productes i serveis.

En certs casos, a més, es proposa cedir les dades personals a tercers. Quan escaigui, aquesta circumstància serà degudament advertida als Usuaris en els formularis de recollida de Dades Personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d’activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb CORCEGA BUSINESS CENTER S.L a través del correu info@businesscenters.cat. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i la cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció. de Dades de Caràcter Personal.

Els usuaris de www.businesscenters.cat i els seus subdominis garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. CORCEGA BUSINESS CENTER S.L garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les Autoritats Públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

En lògica garantia dels drets anteriors CORCEGA BUSINESS CENTER S.L, declara haver complert les prescripcions contingudes a l’article 26 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, quant a la notificació i inscripció registral dels fitxers automatitzats que contenen Dades personals.

Obrir xat
Necessites ajuda?
Scan the code
Hola 👋 Com et podem ajudar?