Política de Privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES – Política DE PRIVACITAT:

RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CORCEGA BUSINESS CENTER, S.L. – CIF: B62028899

Adreça Postal: Passeig de Gràcia Núm. 12 – 1r,08007 Barcelona Telèfon: 93 238 67 10 – Correu electrònic: info@businesscenters.cat

Identidad: CORCEGA BUSINESS CENTER, S.L. – CIF: B62028899

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?Per quant temps conservarem les seves dades?Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?A quins destinataris es comunicaran les seves dades?Com hem obtingut les seves dades?Quines Dades es tracten?
TRACTAMENT DADES REGISTRE JORNADA LABORAL Gestió de dades dels treballadors per al control horari de la jornada laboral del personal laboralLes seves dades es conservaran durant 4 anys tal com estableix l’Estatut dels treballadors en el seu art. 34.9Obligació legal. Compliment del que s’estableix en l’Estatut dels treballadors, Art. 34.9Representació Sindical (si n’hi hagués). Inspecció de Treball. Seguretat Social.El propi interessat en la seva condició de treballador de l’empresa.Dades Identificatives (Nom, Cognoms i DNI) Altres: Hora Entrada i Hora Sortida
TRACTAMENT DADES d’EMPLEATS Gestió de dades dels treballadors per a la gestió de la relació laboralEl termini establert per la normativa laboralExecució d’un contracte del contracte laboralGestoria laboral Mútues Metgesses/Laborals Entitats asseguradores Organismes de la Seguretat Social Administració TributàriaEl propi interessat en la seva condició de treballador de l’empresa.Característiques Personals (Estat Civil, Data i lloc de Naixement, Sexe, Nacionalitat) Personal Characteristics (Marital Status, Date and Place of Birth, Sex, Nationality) Dades acadèmiques Dades professionals Dades bancàries
TRACTAMENT DE DADES PROVEÏDORES Gestió de les dades de contacte dels proveïdors per a gestions organitzatives, administratives i comptables.6 anys segons estableix les normatives de comerç, fiscal i tributàriaExecució d’un contracte o precontracteAdministració Tributària GestoriesEl propi interessat i/o el seu representant legalDades Identificatives (Nom, Cognoms) Dades Professionals (Tel., Correu Electrònic. Lloc de treball)
TRACTAMENT DE DADES CLIENTS POTENCIALS Gestió de les dades de contacte dels potencials clients per a gestions organitzatives, administratives així com per a facilitar la informació requerida per l’interessat (presencialment, telefònicament o a través de formulari web)La informació es conservarà fins que el potencial client es converteixi en clients o, en el seu cas, durant un any.Execució d’un contracte o precontracteNo se cediran a tercersEl propi interessat i/o el seu representant legalDades Identificatives (Nom, Cognoms, Adreça, Tel., Correu Electrònic)
TRACTAMENT DE DADES CLIENTS Gestió de les dades de contacte dels clients per a gestions organitzatives, administratives i per a l’emissió de la factura.6 anys segons estableix les normatives de comerç, fiscal i tributàriaExecució d’un contracte o precontracteAdministració Tributària Gestories Empreses Suport InformàticEl propi interessat i/o el seu representant legalDades Identificatives (Nom, Cognoms, DNI, Adreça, Tel., Correu Electrònic) Dades bancàries
TRACTAMENT DADES COMUNICACIONS COMERCIALS Enviar publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a esdeveniments organitzats per l’empresa.Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la cancel·lació o supressió.Consentiment de l’interessat.No se cediran a tercers.El propi interessat i/o el seu representant legalDades Identificatives (Nom, Cognoms, Tel., Correu Electrònic)
TRACTAMENT DADES XARXES SOCIALS Gestió de les dades dels usuaris registrats com a seguidors de les xarxes socials de l’empresesLes dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la cancel·lació o supressió i deixi ser seguidor de la xarxa socialConsentiment de l’interessat.No se cediran a tercersEl propi interessatDades Identificatives (Nom, Cognoms, imatge, Tel., Correu Electrònic, adreça)
TRACTAMENT DADES VIDEOVIGILÀNCIA SEGURETAT Gestió de la visualització de les imatges captades per les càmeres instal·lades, amb la finalitat mantenir la seguretat de les instal·lacionsNo es guarden, es tracta de visionat en temps realInterès Públic: *RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada.No se cediran a tercersLes dades s’obtenen a través del propi interessat quan accedeix a les instal·lacions de l’empresa.Imatges
TRACTAMENT DADES CONSULTES FORMULARI WEB Gestió de les dades dels usuaris que es posin en contacte amb l’empresa a través del formulari web.Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la resolució de la consulta plantejada.Consentiment de l’interessat.No se cediran a tercersEl propi interessatDades Identificatives (Nom, Cognoms, Tel. i Correu Electrònic) Dades Professionals (Empresa)
TRACTAMENT DADES ATENCIÓ EXERCICI DE DRETS Atendre les sol·licituds de les persones en l’exercici dels drets que estableix el Reglament General de Protecció de Dades.Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions.*RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.Agència Espanyola de Protecció de DadesEl propi interessat El propi interessat i/o el seu representant legal.Dades Identificatives (Nom i cognoms, adreça, signatura i telèfon)

ÚS PER PART DE MENORS. Els serveis i/o productes facilitats a través d’aquesta web no estan dirigits a persones menors d’edat. No es recolliran les dades quan ens consti que es tracta de dades de menors de 14 anys. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES: No es realitzen transferències internacionals de dades a països fora de l’espai econòmic europeu ELABORACIÓ DE PERFILS: No es realitzen elaboració de perfils. SEGURETAT: CORCEGA BUSINESS CENTER, S.L. ha implementat les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques adequades per a evitar l’accés, ús, modificació, divulgació o destrucció no autoritzats de la informació facilitada pels nostres usuaris/as. En concret:

 • Administratives: 
   • Tant el personal laboral, com els proveïdors de serveis signen un acord de confidencialitat
 • Tècniques:
   • Les dades personals recopilades electrònicament s’emmagatzemen xitratges i estan protegits per contrasenya.
   • Tota la transmissió de dades als serveis de CORCEGA BUSINESS CENTER, S.L. s’encripta.
   • Es realitza una còpia de seguretat periòdica de les dades dels usuaris en diversos servidors, la qual cosa ajuda a protegir les dades en cas que es produeixi una fallada en el maquinari o un desastre.
 • Físiques:
   • Els nostres sistemes informàtics estan situats en àrees restringides. Només permetem que el personal autoritzat accedeixi a les dades personals.

DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? A continuació, l’empresa l’informa de té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre com s’estan tractant.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats.
 • Oposar-se, en qualsevol moment, al tractament de les seves dades i l’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a garantir la defensa davant possibles reclamacions.
 • Sol·licitar el dret de portabilitat i obtenir per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació sobre la seva persona.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’empresa únicament els conservarà per a l’exercici o defensa de les possibles reclamacions.
 • Retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a exercir tals drets han d’escriure al correu electrònic a info@businesscenters.cat S’exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament de còpia de DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares. L’empresa li facilitarà la informació en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Vostè podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, en el cas que hagués estat designat, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos. Per a obtenir informació addicional sobre els seus drets visiti la pàgina Web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/).